Takip İçin

 

"Aslanlar Kendi Tarihçilerine Kavuşuncaya Kadar Kitaplar Hep Avcıyı Övecektir."

 

   Anasayfa >> Yazılar >> Tarihi Mekanlar >> AY?E SULTAN ÇE?MES?

AY?E SULTAN ÇE?MES?

   AY?E SULTAN ÇE?MES?

1598 y?l?nda in?aat edilen Ay?e Sultan Çe?mesi, Üsküdar’da ?mrahor Caddesi üzerinde ve ?mrahor Camii kar??s?nda bulunmakta. Çe?me; III. Murad’?n k?z? Ay?e Sultan Taraf?ndan in?aat edilmi?tir.

Çe?mede tek beyitten olu?an “Zülâl-i çe?me-i aynü’l-hayat 1007” ise al?nd??? zaman yaz?l?p yerle?tirilmi?tir.

Osmanl? Mimarisi izlerini ta??yan eser, k?rm?z? ve beyaz?n uyum içinde kullan?ld??? aynal? kemer en göz al?c? ö?esidir. Palmetli rozetlerle süslenen kemer, ince silmelerle kademelendirilerek estetik görüntüsünü güçlendirilmi?.

Döneme ait bitkisel motiflerinde kullan?ld??? görülen tek cepheli bu güzide Osmanl? çe?mesi; 1940 y?l?na kadar aktif olarak kullan?lm?? ve sonraki dönemlerde ise ?ehrin su ?ebekesinden su verilmeye ba?lanm??.

Çe?me, barok üslubunda, tamamen mermerden yap?ld?. Arkas?nda Yeni Cami külliyesinin  imareti vard?. Hemen sol biti?i?inde de imaretin fodla f?r?n? bulunuyordu. Fodla f?r?n? biraz peri?an görünse de oldukça iyi bir ?ekilde günümüze gelebilmi? ender yap?lardan. ?maret de bir hayli de?i?im geçirmi? ve küçülmü? olsa da onun durumu da fena say?lmaz.

Çe?me, üç yüzlü bir çe?me olarak tasarland?. As?l çe?me ortadayd?. Üç ayr? yüzü ince mermer sütunlar ay?r?yordu. Üç çe?menin üzerinde de dilimli, saçakl?, mermer bir kubbe konulmu?. Mermer saçak, dört yüzlü yine mermerden yap?lm?? kubbe kasna?? ile çerçevelenmi?. Bu kasnak da üç adet kur?un kapl? kubbe ile örtülmü. Ortadaki kubbe di?erlerine göre biraz daha büyük tutulmu?. Üzerine de mermer bir alem konulmu?. Üç çe?meyi birbirinden ay?ran ince mermer sütunlar kubbe kasna??nda da devam ettirilmi?ler. Çe?menin haznesi sa? taraf?nda bulunuyor.

Çe?menin mermer saça??n?n alt?nda, üzerinde I.Abdülhamit'in tu?ras? da bulunan çe?me kitabesinde özetle ?unlar yaz?l?;

"?ahin?ah Sultan Hamid'in ?ehzadelerinden biri olan ?ehzade Ahmet bu dünyadan ayr?ld?. Allah kabrini cennet misali etsin. Ruhu için ikinci kad?n (Ay?e Sineperver) üç çe?me yapt?rd?. Kim birinden içmemi?se di?erinden içsin. Hak, Sineperver ?ah-? ?eref ünvan?na eri?tirip ?ehzade ve sultan?n? s?hhatte k?ls?n. Allah, ?ah? taht? mülkünde mekin k?ls?n. Merhum Sultan Ahmet'in yeni çe?mesine tarih atan Sabih ?mam. (1780)"

Kitabe, çe?menin üç yüzünde de devam ettirilmi?tir. ?ki tarafta dörder, ortada da alt? sat?r olarak yaz?lm??t?r. Kitabe yazar? Sabih Ahmet Efendi, müneccimba??n?n karde?iydi. Galata Gümrü?ü ba?katibi iken 1784/85 y?llar?nda vefat etmi?ti. Divan sahibi bir ?airdi.

                                   Ahmet Murat KILIÇARSLAN

 

Bu Yazıyı 5 Kişi Beğendi.
Bu Sayfa 340 Defa Ziyaret Edildi.